Vedtægter

 

Op
Bestyrelsen
Kalender
Arrangementer
Målsætning
Fotoalbum
Praktisk Info
Generalforsamling
Vedtægter
Tinglysning
Kontingent
Tilmelding til mailliste

 

 

VEDTÆGTER

 

 

§ 1.

 

Navn og hjemsted

 

1.1        Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Rosenlund.

 

1.2       Foreningen har hjemsted i Egedal Kommune.

 

 

§ 2.

 

Medlemsforhold

 

2.1     Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af grunde, som er udstykket fra ejendommen matr.nr. 28 a, Stenløse by og sogn (II afdeling). Medlemmerne er forpligtet til at udrede det kontingent, som generalforsamlingen pålægger dem. Medlem af foreningen er den pågældende grunds skødehaver.

 

2.2    Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af den, er han dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav gøre på dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser sig i henhold til foreningens vedtægter, herunder i relation til § 4, stk. 1. Den tidligere ejer hæfter for eventuelle kontingentrestancer. Sidste punktum kan alene ændres ved enstemmighed blandt samtlige medlemmer.

 

 

§ 3.

 

Formål

 

       Foreningens formål er at varetage medlemmernes sociale trivsel og interesser med hensyn til grunde og faste ejendomme samt fælles arealer, herunder finansiering af udgifter til vedligeholdelse af veje, ledningsanlæg og andre fællesarealer.

 

 

§ 4.

 

Vedligeholdelse m.v.

 

4.1   Til optagelse af vedligeholdelseslån til dækning af udgifter, kræves generalforsamlings-beslutning, jf. § 6, stk. 1. Alle medlemmer af foreningen hæfter sammen med foreningen solidarisk for vedligeholdelseslånet, og de er på anfordring, til sikkerhed for vedligeholdelseslånet, pligtig til at udstede pante- eller skadesløsbrev med pant i deres ejendomme, så vidt muligt forud for andre pantehæftelser.

 

4.2   Generalforsamlingen træffer med fuld bindende virkning for hvert medlem alle bestemmelser med hensyn til vedligeholdelse af vej- og ledningsanlæg m.v.

 

4.3       Bestyrelsen påser, at de på grundene tinglyste servitutter overholdes.

 

 

§ 5.

 

Kontingent

 

       Til foreningens administration og øvrige udgifter, herunder optagne vedligeholdelseslån, betaler hvert medlem for den grund, han er ejer af, et årligt kontingent, hvis størrelse og forfaldstid fastsættes på hvert års generalforsamling, jf. også § 2, stk. 1. Af kontingentet overføres hvert år en del til administration og vedligeholdelse samt i påkommende fald renter og afdrag på optagne vedligeholdelseslån.

 

 

§ 6.

 

Generalforsamling

 

6.1     Generalforsamlingen, der afholdes i Egedal Kommune, er foreningens højeste myndighed. Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. De spørgsmål, der bliver forelagt generalforsamlingen, afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 8. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller en tredjedel af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Medlemmer, der er i restance med kontingent, kan ikke deltage i afstemning. Hvert medlem har, uanset hvor mange grunde han ejer, kun én stemme. Møde og stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et medlem, dog kan intet medlem medbringe mere end tre fuldmagter. Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten, og offentliggøres over for foreningens medlemmer, ved opslag eller udsendelse til medlemmerne.

 

6.2     Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af april måned. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers skriftligt varsel til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden, der skal indeholde følgende:

 

1.            Valg af dirigent.

 

2.            Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

3.            Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

4.            Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent.

 

5.            Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

 

6.            Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

 

7.            Valg af revisor samt revisorsuppleant.

 

8.            Eventuelt.

 

6.3     Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, jf. dagsordenens punkt 5, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse. Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Forslag fra bestyrelsen, der ønskes behandlet på den ordinære general-forsamling, skal tillige fremgå af dagsordenen, der udsendes til medlemmerne senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, jf. § 6, stk. 2.

 

 

§ 7.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære general-forsamling, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst en fjerdeldel af medlemmerne til bestyrelsen har indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 5 uger efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst en fjerdedel af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

 

§ 8.

 

Vedtægtsændringer

 

Til vedtagelse af forslag, der går ud på ændring af foreningens vedtægter, kræves, at mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 5 uger. På denne nye generalforsamling kan forslaget gyldigt vedtages, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer – uden hensyn til de fremmødtes antal – er for forslaget.

 

 

§ 9.

 

Bestyrelsen

 

9.1     Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, jf. stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af foreningen.

 

9.2     Generalforsamlingen bestemmer, hvem der skal være formand og kasserer.

 

9.3     Såfremt formand eller kasserer udtræder af bestyrelsen i utide, konstituerer bestyrelsen sig med en fungerende formand og/eller kasserer frem til næste generalforsamling.

 

9.4.  Af bestyrelsen afgår i ulige år formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant, og i lige år kassereren, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Afgående medlemmer kan genvælges. Eventuelt honorar fastsættes af generalforsamlingen.

 

 

 

 

§ 10.

 

Foreningens ledelse

 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed. Der afholdes bestyrelses-møde så ofte formanden eller 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

 

§ 11.

 

Tegningsregel og hæftelse

 

11.1  For foreningens forpligtelser hæfter foreningen med sin til enhver tid værende formue, jf. dog § 4, stk. 1.

 

11.2  Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

 

 

§ 12.

 

Regnskab og økonomi

 

12.1   Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

12.2  Der udarbejdes et driftsregnskab og en status. Disse underskrives af den samlede bestyrelse og fremsendes til revisor senest den 15. februar og skal af denne være revideret senest den 15. marts, således at regnskabet med revisors påtegning kan sendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

12.3   Foreningens midler indsættes i pengeinstitut på konto i foreningens navn, eller investeres i værdipapirer eller på en anden til foreningens gavn givtig måde.

 

12.4  Revisor og revisors suppleant vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Revisor og revisorsuppleant kan genvælges. Honorar til revisor fastsættes af bestyrelsen.

 

 

§ 13.

 

Foreningens ophævelse

 

Foreningens opløsning kan finde sted med samtykke af Egedal kommunalbestyrelse og i øvrigt kun efter forslag fra bestyrelsen eller to tredjedele af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter samme regler, der gælder for ændringer af foreningens vedtægter. Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der hviler gældsforpligtelser på foreningen.

 

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling, den 27. april 2007 samt ekstraordinær generalforsamling, den 25. maj 2007

 

 

 

horizontal rule

Sidst opdateret: 30. april 2023 .